Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis detí do MŠ na rok 2021/2022

 29.04.2021

Materská škola Hruštín, Pod Brehom 207, 029 52 Hruštín

Zápis detí do MŠ na rok školský 2021/2022

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Hruštín na školský rok 2021/2022 sa podávajú v termíne

od 01.mája 2021 do 31.mája 2021

Podávanie žiadostí bude prebiehať za určitých podmienok:

-  podávanie žiadostí sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí

-  žiadosť je potrebné si stiahnuť z webovej stránky MŠ mshrustin.edupage.org

-  sú potrebné  tlačivá: žiadosť + informácie o dieťati, potvrdenie od všeobecného lekára

- v stanovenom termíne podpísanú žiadosť doručiť do MŠ (poštou, alebo vložiť do poštovej schránky pri MŠ)

- rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia prídu prevziať osobne do MŠ        11.06.2021 od 16:00 – 17:00 hod.

- rozhodnutie o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú doručené poštou.

Pri podaní žiadosti sa vyžaduje:

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

- vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o odklad povinnej školskej dochádzky a o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

- odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, pokiaľ ide o dieťa so ŠVVP, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa  - do „bežnej“ materskej školy alebo

                                                       - do materskej školy pre deti so ŠVVP.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Riaditeľka MŠ

  1. rozhodne do 15. júna 2021 o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt,
  2. informuje písomne zriaďovateľa po 15. júni 2021 o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie.


............................................................                      ..............................................................
Mgr.Škapec František                                            Bc. Očkajáková Marcela
starosta obce                                                          riaditeľka MŠ


1 2 3 >