Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie pozícia - odborný referent spoločného stavebného úradu Zakamenné.

 16.06.2020

Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné, zastúpená starostom obce

 Mgr. Petrom Klimčíkom

Vyhlasuje

 V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu odborný referent spoločného stavebného úradu

Názov funkcie: referent spoločného stavebného úradu

Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. Z. + osobný príplatok v závislosti od skúsenosti uchádzača

Miesto výkonu práce: Spoločný obecný úrad Zákamenné, Hattalova 1087, 02901 Námestovo

Pracovný úväzok: 7,5 hod.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie stavebného, architektonického alebo právnického smeru

Požadovaná prax: výhodou, nie je podmienkou

Predpokladaný nástup: 1. 8. 2020

Pracovná náplň:

 • vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky pre mesto a obce vytvárajúce spoločný obecný úrad
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia
 • vedie kolaudačné konanie, vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • prejednáva porušenia stavebného zákona, vyvodzuje postihy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
 • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 • rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Ďalšie požiadavky :

 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
 • znalosť legislatívy v oblasti náplne práce
 • práca s PC
 • zdravotná spôsobilosť
 • vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi osobne na Obecný úrad v Zákamenné, alebo poštou na adresu: Obecný  úrad Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956  Zákamenné  najneskôr  do  10. 7. 2020 v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – referent stavebného úradu

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Mgr. Peter Klimčík, starosta obce Zákamenné

Mobil: 0918142215, email: starosta@zakamenne.sk

Zákamenné 15. jún 2020

                                                                                                                                     Mgr. Peter Klimčík

                                                                                                                                         starosta obce


1 2 3 4 5 >