Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cestovný ruch

Obec sa skladá z dvoch katastrálnych území, k. ú. Hruštín a k.ú. Vaňovka. V okolí obce sú dobré možnosti na nenáročnú pešiu turistiku, východiskové miesto na hrebeňové túry (smer na Kubínsku hoľu alebo Oravskú priehradu), v zime možnosti lyžiarskych aktivít.

Z chránených druhov slovenskej flóry sa v oblasti vyskytuje napr. soldanelka horská, šafran Heuffelov, mečík strechovitý a prilbica pestrá. Na Kubínskej holi sa nachádzajú izolované lokality chudôbky pochybnej a lomikameňa okrúhlolistého. Z cicavcov sa v Hruštíne môžeme stretnúť s vydrou riečnou a ondatrou pižmovou.

Do katastrálneho územia obce Hruštín zasahuje Chránená krajinná oblasť Horná Orava. Z prírodných pamiatok je zaujímavé Puchmajerove jazierko. Ide o geomorfologickú zaujímavosť v podobe jazierka hlbokého 5 – 6 metrov v nadmorskej výške 1 100 metrov. Pre jazierko je charakteristická rašelinná vegetácia a zaujímavá mikrofauna.

Kultúrne pamiatky

Pamätné miesto v doline Zábava
Pamätné miesto sa nachádza juhozápadne asi 4 km od obce, na pravej strane lesnej cesty do dediny, na malej vyvýšenine pod horou pri „Hájovniach“. Pamätné miesto hromadného hrobu je označené pomníkom.

Pamätná tabuľa Š. Radzovi
Na fasáde budovy ZŠ Výhon medzi oknami je obdĺžniková tabuľa zo sivého mramoru s textom:
Štefan Radzo popravený ako 30 – ročný v Kragujevaci r. 1918 za účasť na vzbure. V 50. roku vzniku ČSR venujú vďační občania a OV ZPB.“

Pamätná tabuľa SNP
Na fasáde budovy ZŠ medzi oknami nad tabuľou Š. Radzu je tabuľa s textom: „Padli v druhej svetovej vojne a v Slovenskom národnom povstaní.“ Nasledujú mená s dátumami narodenia a smrti padlých a text: „Venujú občania.“

Roľnícky dom č. 118
Zrubový objekt sa nachádza v radovej ulicovej zástavbe v Črchli, štítovou stenou situovaný na svahu vyrovnanom zvýšenou podmurovkou v zadnej časti, kde je zabudovaná pivnica so samostatným vstupom z dvora. Pôdorys domu je trojdielny s členením: izba, pitvor predelený na kuchyňu a komoru. Za obytným domom sú radené hospodárske objekty. Strechy na objektoch sú sedlové so šindľovou krytinou. Dom je t. č. (datovaný r. 1983).

Roľnícky dom č. 142
Zrubový dom v miestnej časti Črchľa (datovaný rokom 1871) je situovaný na novom mieste v ulicovej radovej zástavbe čelnou štítovou stenou k ceste. Pôdorys je trojdielny s priestormi radenými za sebou: izba, pitvor s funkciou kuchyne a zadná izba, pôvodne komora. Strecha je sedlová, zabezpečená v štítovej stene hálkou, stĺpikom a podlomenicou. Hospodárske objekty na dvornej časti sú novšej proveniencie.

Zrubový roľncky dom č. 147
Zrubový dom z 19. storočia v Črchli, v ulicovej radovej zástavbe. Zrubová konštrukcia má izbu, pitvor delený kuchyňou a komoru. Izba a komora tvoria samostatné zrubové časti a steny pitvora a kuchyne sú kladené do stĺpov. Strecha objektu je sedlová ukončená v priečelí hálkou, stĺpikom a podlomenicou. Krytina je šindľová.

Roľnícky zrubový dom č. 200
Zrubový dom zo začiatku 20. storočia. V radovej uličnej zástavbe v Črchli je vybudovaný na svahu, ktorý vyrovnáva kamenná podmurovka. V podmurovke je zabudovaná pivnica s osobitným vchodom z priečelia objektu. Pôdorys domu je trojdielny s členením: izba, pitvor (pôvodne delený kuchyňou) a komora. Zrubová konštrukcia izby a komory je pripojená vkladanou zadnou stenou do stĺpov na pitvore. Strecha objektu je sedlová, v priečelí ukončená dvojlomeným štítom vo vrchole a hálkou a stĺpkom. Krytina na objekte je šindľová.

Roľnícka usadlosť č. 206
Dom uzavretej zrubovej usadlosti je vybudovaný na zvýšenej kamennej podmurovke, ktorá je omietnutá a obielená. V podmurke je zabudovaná kamenná pivnica s valenou klenbou so samostatným vstupom z priečelia. Zrubová obytná časť s priestorovým členením: izba, kuchyňa, komora má vnútorné časti omietnuté a bielené, ostatné sú neopravované. Za domom do tvaru „U“ sú radené hospodárske objekty. Dom je z priečelia uzavretý drevenou doskovou bránou. Strechy nad objektmi sú sedlovej konštrukcie, v priečelí obytnej časti s ukončením do dvakrát lomeného štítu, ktorý má vo vrchole hálku a vyrezaný stĺpik. Krytina objektov je šindľová.
Usadlosť bola z pôvodného miesta prenesená a rekonštruovaná v Múzeu oravskej dediny v Zuberci.

Roľnícky zrubový dom č. 334
Dom z roku 1909 je vybudovaný v bočnej uličke Radzolka v radovej uličnej zástavbe na kamennej podmurovke so zabudovanou pivnicou. Podmurovka je omietnutá a obielená. Prednú časť domu tvorí dvojdielna konštrukcia zrubovej izby a pitvora, ku ktorej je pribudovaná murovaná komora a stajňa. Strecha objektu je sedlová, ukončená v priečelí dvakrát lomeným štítkom, hálkou a vyrezávaným stĺpikom. Krytina nad obidvoma časťami je šindľová.

Roľnícka usadlosť č. 21
Zrub je postavený na vysokej podmurovke s pivnicou. Priestory sú uzavreté a usporiadané vo dvore za sebou: izba, pitvor s oddelenou kuchyňou a komorou. Oproti obytnej časti sú chlievy a pri bráne na ulici sypáreň. Obytná časť, predsieň a humno majú spoločnú sedlovú strechu so šindľovou krytinou s dvojlomeným štítom, ostreším, hálkou a stĺpikom na čelnom štíte.
Objekt bol demontovaný a rekonštruovaný v Múzeu slovenskej dediny v Martine.

Roľnícka usadlosť č. 106
Zrub je vybudovaný na vysokej podmurke s pivnicou. Členenie priestorov je nasledovné: izba, pitvor s oddelenou kuchyňou, komora a predsieň. Dvor uzatvára humno a z kameňa murovaná maštaľ. Sedlová strecha má dvakrát zalomený doskový štít s výzorníkmi a vo vrchole je ukončená hálkou s vyrezávaným stĺpikom.
Objekt bol demolovaný a rekonštruovaný v Múzeu slovenskej dediny v Martine.

Stĺp sv. Trojice
Na vrchole kopca Príslop na ľavej strane cesty do Oravského Podzámku stojí prícestný kamenný stĺp z 19. storočia.

Stĺp sv. Floriána
Pri križovatke ciest do Námestova, Črchle a Radzolky stojí kamenný prícestný stĺp s kamennou plastikou sv. Floriána.

Stĺp sv. Jána Nepomuckého

Pri mostíku na pravej strane cesty do Črchle na hranolovom sokli stojí valcový stĺp s rímsovou hlavicou, na ktorej stojí kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého. Plastika je polychromovaná a stĺp je datovaný rokom 1881.

Kaplnka sv. Anny
Na pravej strane cesty do Črchle stojí architektúra so štyrmi stĺpmi s rímsovými hlavicami a archivoltami, ktoré nesú podstrešnú rímsu a valenú klenbu s cibuľovitou strechou, pokrytou plechom. Pod klenbou je robustná plastika sv. Anny s plastikami apoštolov Petra a Pavla. Kaplnka pochádza z konca 18. a začiatku 19. storočia.